Novo Nordisk Hillerød: Ansøgning om miljøgodkendelse

02-02-2016

Novo Nordisk Hillerød har søgt om miljøgodkendelse til Flex-crush anlæg der skal forbedre sortering af affaldet, med henblik på at forbedre genanvendelsesmulighederne. Anlægget er beliggende i bygning 25 A.
Høringsfrist udløber den 29. februar 2016

Ansøgning om miljøgodkendelse

Novo Nordisk Hillerød har søgt om miljøgodkendelse til Flex-crush anlæg. Anlægget kan tage affald fra bygning 25A og bygning 24 A. Anlægget vil kunne behandle op til ca. 600 tons affald pr. år, der efterfølgende skal genanvendes.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr MST-1270-01785 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 29. februar 2016.