H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S i Odense: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser samt miljøgodkendelse til nye projekter (inkl. screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt)

02-02-2016

Revurdering og miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har revurderet H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Havnegade 110, 5000 Odense C - og samtidig miljøgodkendt 3 nye projekter: En sigte til behandling af shredderaffald, tidsbegrænset godkendelse til håndtering af oplag af forurenet jord inden bortskaffelse og udvidelser med forhøjelser af eksisterende jordvolde til forbedring af virksomhedens støjafskærmning (inkl. screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt til projekterne).
En eventuel klage skal være modtaget senest den 1. marts 2016.

Revurdering 

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Havnegade 110, 5000 Odense C. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret, og vilkår i godkendelsen er blevet revideret, så de er tidsvarende og i overensstemmelse med gældende regler.

Miljøgodkendelse

Afgørelsen omfatter endvidere miljøgodkendelse af en sigte til behandling af shredderaffald, tidsbegrænset godkendelse til håndtering af oplag af forurenet jord inden bortskaffelse og udvidelser med forhøjelser af eksisterende jordvolde til forbedring af virksomhedens støjafskærmning.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projekterne ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projekternes virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. § 3, stk. 1-3.

- Revurdering og Miljøgodkendelse til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S i Odense (inklusiv screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt)

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .


Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

D er kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.  

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Fælles

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. marts 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).