Strategisk miljøvurdering (SMV) af forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet

14-12-2016

Strategisk miljøvurdering (SMV) af forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning er sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 14. december 2016 frem til den 9. februar 2017.

Reglerne om efterafgrøder og hævelsen af harmonikravet i ny husdyrregulering, samt indførelsen af en målrettet efterafgrødeordning har betydning for det danske nitrathandlingsprogram. Nitrathandlingsprogrammet udgør redegørelsen for den danske implementering af nitratdirektivet. Da nitrathandlingsprogrammet udgør en plan eller et program i miljøvurderingsdirektivets forstand, skal ændringer af nitrathandlingsprogrammet underkastes en miljøvurdering.

Det gældende nitrathandlingsprogram er i sin helhed miljøvurderet i 2012. Senere ændring af nitrathandlingsprogrammet, som er omfattet af en miljøvurderingspligt, er gennemført i foråret 2016 som opfølgning på beslutningen om udfasning af de reducerede kvælstofnormer. Denne ændring blev miljøvurderet i perioden fra december 2015 til februar 2016.

Nærværende miljørapport er udarbejdet med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af de foreslåede ændringer af husdyrreguleringen og gødskningsloven, som udgør en del af nitrathandlingsprogrammet.

Høringsmaterialet, dvs. plandokument og miljørapport over de foreslåede ændringer af nitrathandlingsprogrammet, kan ses på Høringsportalen. 

Hent høringsmateriale på Høringsportalen.