FDO Kalundborg: Meddelelse af miljøgodkendelse som afslutning på VVM-proces

23-12-2016

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for og meddelt miljøgodkendelse til FDO på Melbyvej i Kalundborg.
Klage skal være modtaget senest den 20. januar 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser (VVM) afgjort, at driften af FDO’s (Danske Olieberedskabslagre) lager i Kalundborg fortsat vil kunne tillades under hensyn til det omgivende miljø, når det sker på de vilkår, der er opstillet i miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen har derfor givet FDO miljøgodkendelse til fortsat drift.  Da lageret er omfattet af risikobekendtgørelsen er miljøgodkendelsen samtidig en accept af at sikkerhedsniveauet på virksomheden er acceptabelt. Miljøgodkendelsen meddeles som afslutning på en gennemført VVM-proces og risikosagsbehandling.

- miljøgodkendelse for FDO, Melbyvej, Kalundborg

- Sammenfattende redegørelse
- VVM-redegørelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 20. januar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).