Chr. Olesen Synthesis A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og ikke VVM-pligt

23-12-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for CHR. OLESEN SYNTHESIS A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre om ingen miljøgodkendelsespligt og ikke VVM-pligt for etablering og drift af nyt hydrogeneringsanlæg, MX2, med uændret produktion.
Klage skal være modtaget senest fredag den 20. januar 2017.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, at CHR. OLESEN SYNTHESIS A/S Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre kan etablere et nyt hydrogeneringsanlæg, MX2. Det nye anlæg placeres ved siden af det eksisterende, mindre anlæg, MX1. Etablering af det nye anlæg skal give en større fleksibilitet i den daglive drift. Miljøstyrelsens afgørelse er givet under forudsætning af uændret produktion.

Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for om ikke-godkendelsespligt for etablering af nyt hydrogeneringsanlæg, MX2, med uændret produktion

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. 957 af 27/6 2016 § 3, stk. 1.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fredag den 20. januar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).