I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP: Miljøgodkendelse

19-12-2016

Miljøstyrelsen har givet I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, miljøgodkendelse til opbevaring og omlastning af fast farligt affald fra husstandsindsamling.
Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2017.

Miljø godkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, miljøgodkendelse til at modtage, opbevare og omlaste uemballeret fast farligt affald fra husstandsindsamling som f.eks. batterier og små el-artikler. Godkendelsen er givet som et tillæg til tidligere godkendelse til indsamlet farligt affald fra husstandsindsamling.

- læs miljøgodkendelse af I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).