Meddelelse af midlertidig vilkårsændring ved påbud til DONG Asnæsværket

15-12-2016

Asnæsværket har ansøgt om en vilkårsændring for at forlænge liggetiden for en begrænset mængde af flyveasken på mellemdepot. Miljøstyrelsen har meddelt midlertidig vilkårsændring ved påbud til DONG Asnæsværket beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg.
Klage skal være modtaget senest den 12. januar 2017

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt en midlertidig vilkårsændring ved påbud til DONG Asnæsværket beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg.

Med vilkårsændringen ændres midlertidigt et vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse med henblik på at kunne forlænge perioden for mellemdeponering fra 3 til 5 år, for en mængde flyveaske(38.000 tons) som pt. ligger i mellemdeponi- område D2. Den maksimalt tilladte mængde af flyveaske på mellemdeponiet- område  D1, D2, D3 begrænses i perioden i forhold til det oprindelige vilkår.

Når den midlertidige vilkårsændring udløber træder det oprindelige vilkår i kraft.

- Læs vilkårsændringen for DONG Asnæsværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

  • virksomheden
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. jan 2017

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.