DanePork A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt samt projekt ikke omfattet af VVM-regler

14-12-2016

Miljøstyrelsen har afgjort, at DanePork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl, kan foretage forsøgsvis midlertidig pakning af tarmsæt, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til virksomheden.
Klage skal være modtaget senest den 4. januar 2017

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danepork A/S,  St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl kan foretage forsøgsvis midlertidig pakning af tarmsæt i aftentimerne på 7 hverdage i perioden 13.-23. december 2016, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til virksomheden.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for DanePork A/S

Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM reglerne

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at den forsøgsvise pakning af tarme på Danepork A/S ikke er omfattet af VVM-reglerne, idet projektet ikke medfører forøget forurening.

- læs afgørelse om projekt ikke omfattet af VVM reglerne for DanePork A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).