DONG Asnæsværket, biomassefyret blok ASV6: Udstedelse af miljøgodkendelse

02-12-2016

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for etablering af biomassefyret kedel på Asnæsværket, ASV6. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet DONG Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, miljøgodkendelse til etablering og drift af en biomassefyret blok på 180 MW.
Klage skal være modtaget senest den30. december 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at etablering og drift af en biomassefyret blok på 180MW vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelser af:

  • ASV6 kan overholde vejledende grænseværdier for emissioner.
  • De gældende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes.
  • Projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af naturen i og omkring projektområdet,
  • Plangrundlaget for etablering af ASV 6 er endeligt tilvejebragt ved tidspunktet for Miljøstyrelsens miljøgodkendelse.

Miljøpåvirkningerne ved etableringen af den nye blok er vurderet enkeltvist og samlet i VVM-redegørelsen, og der er ikke konstateret miljøpåvirkninger af en karakter, der betyder, at projektet ikke kan godkendes. Det skyldes blandt andet, at de vejledende miljøkrav fx til støj og emissioner kan overholdes, og at projektet kan gennemføres indenfor lokalplanlægningen. De miljøforhold, der gør sig gældende med projektet, reguleres i miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen har meddelt DONG, Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af en ny biomassefyret blok (ASV6). Miljøgodkendelsen meddeles som afslutning på en gennemført VVM-proces.

I miljøgodkendelsen for ASV6 er grænseværdierne for udledning til luft fastsat i overensstemmelse med gældende nationale regler samt inddraget viden om relevant EU regulering, bl.a ved brug af ”BAT” – Best Available Techniques .

- miljøgodkendelse for DONG Asnæsværket
- Sammenfattende redegørelse
- VVM-redegørelse, inkl ikke teknisk resume

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.d k. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den30. december 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).