Stabilisering af eksisterende jernbanedæmning ved Feldingbjerg Bæk er ikke VVM-pligtig

09-08-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har afgjort, at Banedanmarks projekt for stabilisering af eksisterende dæmning ved Feldingbjerg Bæk ikke er VVM-pligtigt

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidl. Naturstyrelsen) har den 15. juni 2016 modtaget en anmeldelse fra Banedanmark via Viborg Kommune om stabilisering af ovennævnte eksisterende banedæmning ved Feldingerg Bæk. 

Dæmningen ligger i et blødbundsområde og projektet er nødvendig for at kunne opretholde sikkerheden i forbindelse med togdrift på den aktuelle banestrækning. Helt konkret omfatter projektet gravearbejde på begge sider af banedæmningen i området syd for Feldingbjerg Bæk. Der sker ikke ændringer i det eksisterende skinneanlæg. 

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt. 14 (bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016). Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelse. Anmeldelsen er fremsendt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som i den konkrete sag - jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk., pkt. 1) - varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelse og Banedanmarks anmeldelse kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på styrelsens hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter:

Anmeldelseret VVM-skema

Bilag - naturvurdering

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema