Ozonindholdet i luften er lettere forhøjet

26-08-2016
Borger Luft

VARSLING: Ozonindholdet i luften er i dag kl. 17.00 på luftmålestationen ved Risø målt til 191 mikrogram pr. kubikmeter. Det er en overskridelse af en EU-tærskelværdi for underretning af befolkningen.

Tærskelværdien er på 180 mikrogram pr. kubikmeter. Gennemsnitskoncentrationen over de seneste 8 timer er målt til 133 mikrogram pr. kubikmeter. Overskridelsen fandt sted i baggrundsområder omkring Roskilde, men niveauet er også højere end normalt i store dele af resten af landet.

Ozonindholdet i luften forventes at have nået sit højeste sidst på eftermiddagen og derefter falde til under tærskelværdien i løbet af aftenen eller natten. I morgen kan igen forventes, at ozonkoncentrationen bliver på normalt niveau..

Personer med luftvejslidelser som fx astma og bronkitis kan få en forværring af deres symptomer. Særligt følsomme personer kan med fordel opholde sig inden døre, hvor ozonkoncentrationen normalt er lavere. Andre forholdsregler kan være at undlade at foretage kraftige fysiske udfoldelser udendørs i de perioder, hvor ozonkoncentrationen er særlig høj. Personer med medicinkrævende luftvejslidelser bør være særligt opmærksomme på at tilpasse medicineringen eventuelt i samråd med egen læge.

Årsagen til de høje ozonværdier er, at det solrige vejr har givet dannelse af høje ozonkoncentrationer i landene syd for Danmark. Luften med de høje ozonkoncentrationer er grundet de meteorologiske forhold herefter blevet transporteret fra Beneluxlandene og Tyskland op til Danmark. I løbet af aftenen og natten bliver det nuværende meget varme vejr afløst af koldere vejr med ozonkoncentrationer på mere normalt niveau. Der forventes derfor ingen overskridelse af tærskelværdien lørdag den 27. august.

Overskridelser af EU’s informationstærskelværdi for ozon registreres normalt med nogle få års mellemrum. Denne pressemeddelelse er kun en information af befolkningen. Under danske forhold er det meget usandsynligt at koncentrationen når op på 240 mikrogram pr. kubikmeter, som er tærsklen for udsendelse af en egentlig advarsel. 

Udviklingen i luftens indhold af ozon følges løbende af Miljø- og Fødevareministeriets luftforureningsberedskab. Såfremt der sker eller forventes at ske en forværring i situationen eller der opstår nye forhøjede niveauer, vil der blive givet meddelelse herom.

Der henvises i øvrigt til DR’s Tekst-tv side 582 og DCE’s hjemmeside:  http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/byer/forside.htm  samt Miljøstyrelsens hjemmeside:  http://www.mst.dk

Man skal være opmærksom på, at den her omtalte ozon findes i den luft vi indånder. Den har intet at gøre med det stratosfæriske ozonlag, som i en højde på ca. 20 km over jorden beskytter os mod for kraftig ultraviolet lys, og som omtales i forbindelse med ”huller i ozonlaget”.

Luftforureningsberedskabet består af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (AU/DCE) og Sundhedsstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Kontakt til Miljøstyrelsen:
Yderligere oplysninger: Chefkonsulent Christian Lange Fogh, Miljøstyrelsen (generel information), mobil 25 44 12 21

Kontakt til Sundhedsstyrelsen:
I dagarbejdstiden: Forebyggelse, miljømedicinsk kyndig medarbejder 
Tlf. 72 22 74 00, spørg primært efter Hilde Balling  , Lis Keiding   eller Pernille Søgaard Thygesen 

Uden for arbejdstid:

Sundhedsstyrelsens Beredskabsvagt - afhængig af geografien:
Sundhedsstyrelsens Beredskabsvagt Øst tlf. 70 22 02 68 
Sundhedsstyrelsens Beredskabsvagt Vest tlf. 70 22 02 69

Kontakt til Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (AU/DCE): 
Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (AU/DCE). Thomas Ellermann (aktuelle måleværdier og prognoser) Tlf. 87 15 85 26