Auktion over råstofområder på havet - november 2016

25-08-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annoncerer herved efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding.
Frist: 22. september 2016.

Med henblik på at give adgang til eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område gennemfører Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) auktioner som beskrevet i bekendtgørelse nr. 949 af 27. juni 2016 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (råstofbekendtgørelsen).

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Reglerne om afholdelse af auktion fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 5.

Oplysninger om tidsplan og krav for anmodninger om afholdelse af auktion er beskrevet nærmere på styrelsens hjemmeside over auktioner over råstofområder på havet. Se siden her