Afgørelse om at jordfordeling ifm. skovrejsningsprojekt Ribe Bjerreskov ikke er VVM-pligtig

15-08-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 13. juli 2016, via Esbjerg Kommune, modtaget Naturstyrelsen, Vadehavets VVM-anmeldelse om jordfordeling ifm. et kommende skovrejsningsprojekt – Ribe Bjerreskov.

 

Afgørelse

SVANA har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at jordfordelingen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 957 af 27/06/2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der sker ikke i forbindelse med jordfordelingen ændringer i arealanvendelsen og dermed heller ikke ændringer i arealanvendelsens miljøpåvirkning.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der hartruffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

Anmeldelse

Kortbilag

Oversigtskort