Afgørelse om at grundvandsovervågning på matr. nr. 1056, Juvre, Rømø i Tønder Kommune ikke er VVM-pligtig

16-08-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 19. juli 2016 modtaget SVANA Nordjylland Grundvands anmeldelse via Tønder kommune om etablering af grundvandsovervågningsboring, som del af den nationale grundvandsovervågning af grundvandsmængde og –kvalitet.

Afgørelse

SVANA har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet
efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, Bek. nr. 1832 af 16. december 2015 om visse
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning.

Screeningskemaet fremgår nedenstående link.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet
ikke skal gennem en VVM-proces.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANA’s hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.

SVANA’s afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens
offentlige bekendtgørelse.

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

Anmeldelsesskema

Oversigtskort

Luftfoto