Ændret placering af grusvej i forbindelse med projekt om højvandsbeskyttelse mellem høfde 96 og 99 ved Agger Tange er ikke til skade for miljøet og VVM-screenes ikke

22-08-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 9. august 2016 modtaget en henvendelse fra Kystdirektoratet om, at man på opfordring af Thisted Kommune ønsker at ændre placering af grusvej i forbindelse med højvandsbeskyttelsen mellem høfde 96 og 99 ved Agger Tange, så grusvejen placeres i udkanten af projektområdet fremfor den nuværende placering midt i området.

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

SVANA har vurderet, at projektet ikke er til skade for miljøet.

Det skyldes, at den ændrede placering af grusvejen inden for det ikke VVM-pligtige projekt om at sikre højvandsbeskyttelsen, hverken i sig selv eller ift. selve projektet vil kunne skade miljøet. Den ændrede placering af grusvejen skal derfor ikke behandles yderligere efter VVM-reglerne.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

Afgørelse

Mail af 9. august 2016

Oversigtskort