Fjernvarme Horsens, Horsens Kraftvarmeværk: Udstedelse af miljøgodkendelse til nyt biomasseværk

30-08-2016

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for udvidelsen af Horsens Kraftvarmeværk med et nyt biomasseværk.
På baggrund af miljøvurderingerne og høringsproces har Miljøstyrelsen nu givet Fjernvarme Horsens, Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens miljøgodkendelse til anlægget.
En evt. klage skal være modtaget senest den 28. september 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at udvidelsen af Horsens Kraftvarmeværk med et nyt biomasseværk vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på en række vilkår, som er meddelt i anlæggets miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen har givet Fjernvarme Horsens, Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens miljøgodkendelse til etablering af et nyt biomasseværk med tilhørende anlæg.

Anlægget lever op til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og luftemissioner samt krav i gældende BAT-konklusioner.

- Miljøgodkendelse for Horsens Kraftvarmeværk
- Sammenfattende redegørelse for Horsens Kraftvarmeværk
- Ikke-teknisk resumé for Horsens Kraftvarmeværk
- VVM-redegørelse for Horsens Kraftvarmeværk

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. september 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.