TripleA A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

19-08-2016

Miljøstyrelsen har givet TripleA A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld miljøgodkendelse til etablering af en 70 meter høj skorsten, ændring af processen til direkte tørring af produkt samt etablering af forbehandlingsanlæg til spildevand. Der er truffet afgørelse om, at projekterne ikke er omfattet af VVM-reglerne.
Klage skal være modtaget senest den 16. september 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet TripleA A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld miljøgodkendelse til etablering af en 70 meter høj skorsten, ændring af processen til direkte tørring af produkt samt etablering af forbehandlingsanlæg til spildevand. Desuden er vilkår for kontrol af lugtimmission og emission fra energianlæg ændret ved påbud.

- læs miljøgodkendelse for TripleA A/S

- Bilag E – miljøansøgning TripleA A/S

Afgørelse om, at projekterne ikke er omfattet af VVM-reglerne

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projekterne ikke er omfattet af VVM-reglerne, da det ansøgte ikke kan være til skade for miljøet.

- Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 16. september 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).