Nordic Sugar Nykøbing: Miljøgodkendelse af en ny 6,9 MW gasfyret kedel

11-08-2016

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til etablering og drift af en ny 6,9 MW gasfyret kedel med egen 16 m skorsten på Nykøbing Sukkerfabrik, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
Klage over godkendelsen skal være modtaget senest torsdag den 8. september 2016

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til etablering og drift af en ny 6,9 MW gasfyret kedel med egen 16 m skorsten på Nykøbing Sukkerfabrik. Som brændsel anvendes biogas, der produceres i virksomhedens eget spildevandsrensningsanlæg. Kedlen vil sikre nyttiggørelse af biogas, der i sidste roekampagne blev afbrændt i en fakkel. Den nye kedel erstatter delvis den eksisterende sommerkedel, der anvender fuelolie som brændsel.

 - læs: ”Miljøgodkendelse til etablering og drift af en 6,9 MW gasfyret kedel med egen skorsten på Nykøbing Sukkerfabrik”  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer (typisk med NEM-ID).  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 8. september 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).