HOFOR, Amagerværket, biomassefyret blok 4: Udstedelse af miljøgodkendelse

04-08-2016

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for et nyt biomassefyret anlæg på HOFOR Energiproduktion A/S- Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S beliggende i Københavns Kommune. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet HOFOR Energiproduktion A/S- Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S, miljøgodkendelse til etablering af blok 4(AMV4) på Amagerværket.
Klage skal være modtaget senest den 1. september 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at etablering af en biomassefyret blok 4 på Amagerværket vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at:

  • AMV4 kan overholde vejledende grænseværdier for udledninger,
  • De gældende grænseværdier for støj kan overholdes
  • Spildevand kan udledes uden væsentlige påvirkninger af Øresund
  • Projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af naturen i og omkring projektområdet,
  • Plangrundlaget for etablering af AMV4 er endeligt tilvejebragt ved tidspunktet for Miljøstyrelsens miljøgodkendelse.

Miljøpåvirkningerne ved udvidelsen er vurderet enkeltvist og samlet i VVM-redegørelsen, og der er ikke konstateret miljøpåvirkninger af en karakter, der betyder, at projektet ikke kan godkendes. Det skyldes blandt andet, at de vejledende miljøkrav fx til støj og udledninger kan overholdes, og at projektet kan gennemføres indenfor lokalplanlægningen. De miljøforhold, der gør sig gældende med projektet, reguleres i miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen har givet HOFOR Energiproduktion A/S- Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering af en ny biomassefyret blok 4(AMV4). Miljøgodkendelsen meddeles som afslutning på en gennemført VVM-proces.

I miljøgodkendelsen for AMV4 er grænseværdierne for udledning til luft fastsat i overensstemmelse med gældende regler samt udkast til kommende EU miljøkrav”BAT” – Best Available Techniques

- miljøgodkendelse for HOFOR, Amagerværket

- Sammenfattende redegørelse

- Ikke-teknisk resumé

- VVM-redegørelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. september 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).