DONG Energy, Skærbækværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

15-04-2016

Miljøstyrelsen har givet Skærbækværket Klippehagevej 22, 7000 Fredericia, godkendelse uden VVM-pligt til ændring af håndtering af flyvaske, så den fremadrettet kan håndteres både våd og tøretablering.
Klage skal være modtaget senest den13. maj.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Skærbækværket Klippehagevej 22, 7000 Fredericia,  miljøgodkendelse til håndtering af såvel våd som tør flyveaske fra den biomassefyrede blok SKV40.

- læs miljøgodkendelsen for DONG Energy, Skærbækværket

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for den ændrede håndtering af flyveasken, samt mindre ændringer i bygningers og oplags placering og størrelse.

- afgørelse om ingen VVM-pligt og VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 13. maj 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).