Aalborg Fjordudvalg: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

15-04-2016

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Fjordudvalg v/ Aalborg Havn A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Ø miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ændring af grænseværdier for indhold af forurenende stoffer i det modtagne sediment samt tilføjelse af definition af indhold af forurenende stoffer i det deponerede sediment på Havbundssedimentdepot Rærup, Rærupvej, 9310 Vodskov, matr. nr. 30b, 35c, 23i, 34c, 40b, 43c, Fjordengene Hammer og 1ev, 1aø, Attrup Hammer. Klage skal være modtaget senest den 13. maj 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Fjordudvalg v/ Aalborg Havn A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Ø miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ændring af grænseværdier for indhold af forurenende stoffer i det modtagne sediment samt tilføjelse af definition af indhold af forurenende stoffer i det deponerede sediment på Havbundssedimentdepot Rærup, Rærupvej, 9310 Vodskov, matr. nr. 30b, 35c, 23i, 34c, 40b, 43c, Fjordengene Hammer og 1ev, 1aø, Attrup Hammer.

- læs miljøgodkendelsen for Aalborg Fjordudvalg

- Bilag A1 Ansøgning om vilkårsændring 

- Bilag A2 Konsekvensvurdering

- Bilag A3 Vurdering af miljøpåvirkning

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændring af grænseværdier for indhold af forurenende stoffer i det modtagne sediment samt tilføjelse af definition af indhold af forurenende stoffer i det deponerede sediment på Havbundssedimentdepot Rærup, Rærupvej, 9310 Vodskov, matr. nr. 30b, 35c, 23i, 34c, 40b, 43c, Fjordengene Hammer og 1ev, 1aø, Attrup Hammer.

- afgørelse om ingen VVM-pligt forAalborg Fjordudvalg
- VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 13. maj 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).