I/S Amager Ressourcecenter: Miljøgodkendelse

14-04-2016

Miljøstyrelsen har givet I/S Amager Ressourcecenter, Kraftværksvej 31, 2300 Købehavns S, miljøgodkendelse til at forbrænde importeret affald. Der er givet godkendelse til forbrænding af importeret affald på det eksisterende anlæg samt på det nye anlæg.
Klage skal være modtaget senest den 12. maj 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S Amager Ressourcecenter, Kraftværksvej 31, 2300 Købehavns S, miljøgodkendelse til at forbrænde importeret affald. Der er givet godkendelse til forbrænding af importeret affald på det eksisterende anlæg samt på det nye anlæg.

Affaldets karakter er i overensstemmelse med anlæggenes eksisterende godkendelse, men der er stillet nye vilkår for metoder og procedure til kontrol med affaldet.

- miljøgodkendelse af I/S Amager Ressourcecenter, gamle anlæg
- miljøgodkendelse af I/S Amager Ressourcecenter, nyt anlæg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. maj 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).