Affaldscenter Skårup Renosyd I/S: Afgørelse om ikke VVM-pligt

13-04-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse til Affaldscenter Skaarup Renosyd I/S, Oddervej 75, 8660 Skanderborg, om at der ikke er VVM-pligt for projekt med Landfill Mining
En eventuel klage skal være modtaget senest den 12. maj 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at projekt for Landfill Mining ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1832 af 16. december 2015 § 2, stk. 8, pkt.1.

afgørelse om ikke VVM-pligt for Affaldscenter Skaarup

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.  

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. maj 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).