NTG Terminals I A/S: Udstedelse af miljøgodkendelse (VVM)

01-04-2016

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for oplagring af produkter omfattet af risikobekendtgørelsen hos NTG Terminals I A/S i Hvidovre. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet NTG Terminals I A/S miljøgodkendelse til oplag af produkter omfattet af risikobekendtgørelsen.
Klage skal være modtaget senest den 29. april 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at NTG Terminal I A/S’s ønske om at kunne oplagre produkter omfattet af risikobekendtgørelsen på lageret i Hvidovre vil kunne imødekommes på de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen har derfor givet NTG Terminals I A/S miljøgodkendelse til oplag af produkter omfattet af risikobekendtgørelsen.

- følgebrev NTG Terminals I A/S
- miljøgodkendelse NTG Terminals I A/S
sammenfattende redegørelse NTG Terminals I A/S
- VVM-redegørels NTG Terminalls I A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. april 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).