FDO J70 i Fredericia: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

01-04-2016

Miljøstyrelsen har givet FDO J70 i Fredericia, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til ændret anvendelse af tank nr. T-8855, således at der må opbevares gasolie i stedet for fuelolie i tanken.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 29. april 2016

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet FDOJ70 i Fredericia, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia miljøgodkendelse til ændret anvendelse af tank nr. T-8855, således at der må opbevares gasolie i stedet for fuelolie i tanken.

Virksomheden har redegjort for at tanken er indrettet, så den kan opfylde BAT for tanke til opbevaring af gasolie.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1832 af 16. december 2015 § 3, stk. 1 .

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-anmeldelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Fælles

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. april 2016

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).