Arla Foods amba Bislev Mejeri: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og ikke VVM-pligt

09-09-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Arla Foods amba Bislev Mejeri, Hvalpsundvej 3, Nibe om ingen miljøgodkendelsespligt og ikke VVM-pligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus.
Klage skal være modtaget senest den 7. oktober 2015.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, at Arla Foods amba Bislev Mejeri, Hvalpsundvej 3, 9240 Nibe ka n etablere to isvandstanke med pumpehus.

Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for Bislev Mejeri

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. 1184 af 6/11 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt, inkl. VVM-anmeldelse for Bislev Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. oktober 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).