H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S: Revurdering af miljøgodkendelse og ansøgning om miljøgodkendelse

03-09-2015

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S skal have revurderet sin miljøgodkendelse til shredderanlæg på Havnegade 110, 5000 Odense C, og har samtidig søgt om miljøgodkendelse til en speedsigte til behandling af shredderaffald, bortskaffelse af forurenet jord, udskiftning af tankanlæg og tørreanlæg til vådt affald. Revurdering og miljøgodkendelse behandles samlet.
Høringsfrist udløber den 21. september 2015

Opstart af revurdering og ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S op til en  lovpligtig rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S har desuden søgt om miljøgodkendelse til en speedsigte til behandling af shredderaffald. Endvidere er der søgt om bortskaffelse af forurenet jord, udskiftning af tankanlæg og et anlæg til tørring af en fraktion af shredderaffald, som bliver fremstillet i vådseparationsanlæg.  

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Når afgørelsen er færdig, bliver den annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 7. oktober 2015. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 4 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 4 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00273 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 21. september 2015