Løgtved Miljøplads: Meddelelse af afslag på ansøgning

01-09-2015

Miljøstyrelsen har meddelt afslag på ansøgning om tilførsel af 75.000 m3 jord ovenpå et ikke aktivt deponeringsanlæg i tidligere råstofgrav, Løgtved Miljøplads ApS, Gl. Skovvej 24A, 4470 Svebølle. Klage over afgørelsen skal være modtaget senest den 29. september 2015.

Miljøstyrelsen har meddelt afslag på ansøgning om tilførsel af 75.000 m 3 jord ovenpå et ikke aktivt deponeringsanlæg i tidligere råstofgrav, Løgtved Miljøplads ApS, Gl. Skovvej 24A, 4470 Svebølle.

Miljøstyrelsen har vurderet, at det i den fremsendte ansøgning ikke er sandsynliggjort, om det kan have en miljømæssig negativ effekt at tilføre en stor mængde jord ovenpå deponiet. Region S jælland har samtidigt meddelt afslag til deponering af jord i råstofgraven efter jordforureningslovens §52.

-          Læs afgørelsen for Løgtved Miljøplads

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. september 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).