NLMK DanSteel A/S: Tilladelse til udledning af processpildevand til Stålværkshavnen

28-10-2015

Miljøstyrelsen har givet NLMK DanSteel, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk, permanent tilladelse til udledning af proces-spildevand til Stålværkshavnen. Virksomheden har haft en midlertidig tilladelse, der udløb den 30. september 2015.
Klage over godkendelsen skal være modtaget senest den 25. november 2015

Tilladelse til udledning af processpildevand til Stålværkshavnen

Miljøstyrelsen har givet NLMK DanSteel, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk, permanent tilladelse til udledning af proces­spildevand til Stålværkshavnen. Virksomheden har haft en midlertidig tilladelse, der udløb den 30. september 2015.

- læs ”Tilladelse til udledning af processpildevand fra NLMK DanSteel til Stålværkshavnen” for NLMK DanSteel A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 25. november 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).