VVM for Schultz Stevedoring A/S Kalundborg Havn: Indkaldelse af idéer og forslag

08-10-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projekt om at oplagre produkter omfattet af risikobekendtgørelsen er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse inden projektet kan gennemføres.
Frist for ideer og forslag: 5. november 2015

VVM-pligt

Schultz Stevedoring A/S er beliggende på Kalundborg Havn og råder i dag over ca. 31.500 m2 lagerbygninger beliggende på Østre Havneplads og Sydhavnen. Herudover råder Schultz Stevedoring over 4 lagerhaller på Asnæsvej 38 (tidligere en del af  Asnæsværket).

Schultz Stevedoring A/S har en lang række eksisterende aktiviteter på havnen i Kalundborg, herunder blandt andet modtagelse, håndtering, oplagring og udskibning af bl.a. korn, kaolin, træpiller og –briketter, maskindele, emballage og andre landbrugsafgrøder m.m..

Virksomheden ønsker fremover også at kunne oplagre produkter omfattet af risikobekendtgørelsen. Det betyder, at virksomheden automatisk bliver omfattet af krav til miljøgodkendelse og VVM.

Det produkt, der udløser kravene, er oplag af kaliumnitrat. Kaliumnitrat er et hvidt pulver, som er lugtfri.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af oplagets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg for Schultz Stevedoring A/S
- Anmeldelse for Schultz Stevedoring A/S
- Afgørelse om VVM-pligt for Schultz Stevedoring A/S

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 5. november 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller