A. Henriksen Shipping A/S Hundested Havn: Udstedelse af kommuneplantillæg

08-10-2015

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til, at A. Henriksen Shipping på Hundested Havn kan have et oplag af stoffer, der under særlige omstændigheder kan føre til større uheld.
Klage skal være modtaget senest den 5. november 2015.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg for A. Henriksen Shipping A/S er blevet udstedt. Tillægget betyder, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til, at A. Henriksen Shipping på Hundested Havn kan have et oplag af stoffer, der under særlige omstændigheder kan føre til større uheld.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at oplagringen vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø. Miljøstyrelsen vil efterfølgende meddele miljøgodkendelse, der fastsætter de konkrete vilkår for oplagringen af risikostofferne.

- Sammenfattende redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S
- Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S
- Udstedelsesbrev for  A. Henriksen Shipping A/S

Offentliggørelse

Afgørelse, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 5. november 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).