BIOGEN (DENMARK) MANUFACTURING ApS: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

06-10-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for BIOGEN (DENMARK) MANUFACTURING ApS Biogen Allé 1, 3400 Hillerød om ingen miljøgodkendelsespligt for etablering frysehus.
Klage skal være modtaget senest den 3. november 2015.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, at BIOGEN (DENMARK) MANUFACTURING ApS Biogen Alle 1, 3400 Hillerød kan etablere et nyt frysehus.

Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for BIOGEN (DENMARK) MANUFACTURING ApS

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 3. november 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).