DONG EnergyA/S, Stigsnæsværket, Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør Ændring af vilkår for drift af kulterminalen med tilhørende hjælpefunktioner

26-11-2015

Miljøstyrelsen har meddelt ændringer af vilkår for drift af kulterminalen på Stigsnæs beliggende i tilknytning til Stigsnæsværket på Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør. Kul-terminalen og Stigsnæsværket ejes og drives af DONG Energy A/S.
Klage over godkendelsen skal være modtaget senest den 24. december 2015

Miljøstyrelsen har meddelt ændringer af vilkår for drift af kulterminalen på Stigsnæs beliggende i tilknytning til Stigsnæsværket påHoltengårdsvej 24, 4230 Skælskør. Kul­terminalen og Stigsnæsværket ejes og drives af DONG Energy A/S.

Vilkårsændringerne omfatter bl.a. udskibning af flyveaske fra silo på værket og udledning af spildevand fra dozergarage m.m.

 - læs ”Ændring af vilkår i forbindelse med drift af kulterminalen på Stigsnæs med tilhørende hjælpefunktioner”

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest torsdag den 24. december 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).