Miljøanlæg Rønnovsdal: Tillæg til miljøgodkendelse

23-11-2015

Miljøstyrelsen har givet Miljøanlæg Rønnovsdal tillæg til miljøgodkendelse til etablering af mellemoplagring af madaffald som supplement til gældende tillæg til miljøgodkendelse af Sorterings- og mellemlagerplads af 13. april 2012.
Klage skal være modtaget senest den 21. december 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring tillæg til miljøgodkendelse for mellemoplagring af madaffald som supplement til gældende miljøgodkendelse af sorterings- og mellemlagerplads uden nye vilkår.
Miljøgodkendelsen er givet tidsbegrænset til et år så længe AVV I/S og Hjørring kommune som forsøg indsamler madaffald fra husstande og institutioner, og indtil der på sigt kommer en lokal mulighed for bioforgasning af affaldet.

- læs tillæg til miljøgodkendelse af Miljøanlæg Rønnovsdal

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 21. december 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).