Chr. Hansen A/S: Miljøgodkendelse

09-11-2015

Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S miljøgodkendelse til etablering af op mod 15 mobile kølecontainere på virksomhedens adresse Sundsnæs 10-18, 6300 Gråsten.
Klage skal være modtaget senest den 7. december 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S på adressen Sundsnæs 10-18, 6300 Gråsten miljøgodkendelse til etablering af op mod 15 mobile kølecontainere på virksomheden. Der er tale om en retlig lovliggørelse, idet containerne allerede er opstillet.

- læs miljøgodkendelse af Chr. Hansen A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. december 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).