H.J. Hansen Hadsund A/S – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

04-11-2015

H.J. Hansen Hadsund A/S, Hobrovej 103, 9560 Hadsund skal have revurderet sin miljøgodkendelse af Shredderanlæg og plads for modtagelse og bearbejdning af metalskrot til genanvendelse.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 18. november 2015.

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af H.J. Hansen Hadsund A/S , op til en revurdering på baggrund af nye regler i Godkendelsesbekendtgørelsen. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.  

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 18. november 2015. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 4 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 4 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00123 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 18. november 2015.