Kara/Noveren Forbrændingsanlæg: Påbud

05-03-2015

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om ændret egenkontrol og ekstra dioxinmålinger under justering af drift på ovn 6 på Kara/Noveren´ forbrændingsanlæg beliggende Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.
Klage skal være modtaget senest den 7. april 2015.

Påbud 

Miljøstyrelsen har meddelt Kara/Noveren Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, påbud om ændret egenkontrol og ekstra dioxinmålinger under justering af drift på ovn 6.

- læs påbud

Aktindsigt

Det skal samtidig oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklæges til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. april 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).