Novo Nordisk A/S – Ansøgning om miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

26-03-2015

Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til tilbygning til bygning ED. Miljøstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at det ansøgte er omfattet af eksisterende VVM.
Høringsfrist for ansøgning om miljøgodkendelse udløber den 16. april 2015.
Klagefrist for afgørelse om ikke VVM-pligt udløber den 23. april 2015.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til ny produktion i forbindelse med en tilbygning til bygning ED. Den nye produktion, ED2, bliver tilsvarende den eksisterende produktion i bygning ED1. Der er tale om en kapacitetsudvidelse, hvor der skal produceres Faktor VII bløderpræparater .

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for tilbygning til bygning ED Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg.

- afgørelse om ingen VVM-pligt *

* Dokumentet er 26. marts 2015 kl. 9.30 fejlkorrigeret i forhold til det først udsendte (bl.a. datering). Rettelsen har ikke betydning for det faglige indhold af afgørelsen eller klagefrist.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01644 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 16. april 2015.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelse om ingen VVM-pligt, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 23. april 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).