Novo Nordisk A/S, Gentofte Kommune: Kommuneplantillæg

17-03-2015

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte.
Klage skal være modtaget senest tirsdag den 14. april 2015.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte er blevet udstedt. Tillægget betyder, at følgende kan realiseres:

  •  Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring.
  •  Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at ovenfor nævnte ændringer vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø.

- Udstedelsesbrev Novo Nordisk A/S Genrofte
- Ikke teknisk resumé Novo Nordisk A/S Genrofte
- Sammenfattende redegørelse Novo Nordisk A/S Genrofte
- Kommuneplantillæg Novo Nordisk A/S Genrofte
- VVM-redegørelse Novo Nordisk A/S Genrofte

Offentliggørelse

Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og  www.virk.dk .  Du logger på  www.borger.dk   eller  www.virk.dk ,  ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 14. april 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).