Østkraft Produktion A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt ved biokonvertering af Blok 6

09-03-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med biokonvertering af Blok 6 på Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne. Klagefrist: 7. april 2015.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at omlægningen af Blok 6 på Østkraft i Rønne til mulighed for udelukkende anvendelse af træflis som brændsel i denne blok ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da omlægningen ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 2, stk. 2, pkt. 1, i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 (VVM-bekendtgørelsen).

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Østkraft Produktion A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 7. april 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).