Farmfood A/S: Revurdering og miljøgodkendelse

05-03-2015

Miljøstyrelsen har givet Farmfood A/S, Havnevej 73, Løgstør miljøgodkendelse til at øge mængden af modtagne råvarer, udvide driftstiden samt etablere ekstra lugtrensende foranstaltninger. Samtidig er de eksisterende miljøgodkendelser revurderet. Klagefrist: den 7. april 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør miljøgodkendelse til etablering af ekstra lugtrensende foranstaltninger, at øge mængden af modtagne råvarer med 50.000 ton om året samt udvide driftstiden til alle ugens 7 dage.

Revurdering

Miljøstyrelsen har også revurderet eksisterende miljøgodkendelser for Farmfood A/S.

Den miljøtekniske beskrivelse af virksomheden er i forbindelse med revurderingen blevet opdateret. I den forbindelse har Farmfood A/S ønsket enkelte oplysninger fortrolige af konkurrencemæssige hensyn. Miljøstyrelsen har accepteret dette og der vil derfor være passager i miljøgodkendelsen og revurderingen, der er overstregede.

- læs miljøgodkendelse og revurdering af Farmfood A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen
 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

Klagen skal være modtaget senest den 7.april 2015.  

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).