Scanola A/S: Revurdering og miljøgodkendelse

29-05-2015

Miljøstyrelsen har givet Scanola A/S, Tongavej 1, Aahus C miljøgodkendelse til udvidelse af produktionskapaciteten, etablering af ny dampkedel samt udvidet råvaresortiment. Samtidig er eksisterende miljøgodkendelser for Scanola A/S revurderet. Klage skal være modtaget senest den 26. juni 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Scanola A/S, Tongavej 1, 8000 Aarhus C miljøgodkendelse til produktionsudvidelse ved etablering af to nye pressere, en ny stor konditionør, som også erstatter tre af de fire eksisterende konditionører, samt etablering af ny dampkedel. Godkendelsen omfatter også en lovliggørelse af en dieselolietank samt energioptimerende tiltag.

Revurdering

Miljøstyrelsen har samtidig revurderet eksisterende miljøgodkendelser for Scanola A/S.

Den miljøtekniske beskrivelse af virksomheden er i forbindelse med revurderingen blevet opdateret. I den forbindelse har Scanola A/S ønsket enkelte bilag fortroligholdt af konkurrencemæssige hensyn. Miljøstyrelsen har accepteret dette, og der vil derfor være bilag i den miljøtekniske beskrivelse, der er udeladt.

- læs miljøgodkendelse og revurdering af Scanola A/S 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 26. juni 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).