Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

06-05-2015

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S, Billedskærevej 7, 5230 Odense M har søgt om forlængelse af tidsfrist i eksisterende miljøgodkendelse for udledning af kølevand fra Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C.
Høringsfrist udløber den 27. maj 2015

Ansøgning om miljøgodkendelse

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S, Billedskærevej 7, 5230 Odense M har søgt om forlængelse af tidsfrist i eksisterende miljøgodkendelse for udledning af kølevand fra Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C. Miljøstyrelsen har den 20. april 2015 sendt forslag til kommuneplantillæg, VVM redegørelse og udkast til miljøgodkendelse for udledning af kølevand i offentlig høring. Høringsfristen for denne høring er efter den 1. juni, hvor den eksisterende godkendelse udløber. Fjernvarme Fyn Fynsværket har derfor søgt om forlængelse af fristen i den eksisterende godkendelse til sagsbehandlingen af kommuneplantillæg, VVM redegørelse og tilhørende miljøgodkendelse er afsluttet.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01671 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 27. maj 2015.