Energnist I/S Esbjerg: Ansøgning om miljøgodkendelse og VVM

26-06-2015

Energnist I/S har søgt om miljøgodkendelse til forbrænding af farligt affald samt forøgede mængder affald for fuld udnyttelse af ovnenes kapacitet på affaldsforbrændingsanlægget Energnist Esbjerg, Måde Industrivej 35, Esbjerg Ø. Projektet er VVM-pligtigt, og derfor skal der udarbejdes en VVM-redegørelse.
Frist for kommentarer, ideer og forslag: 14. august 2015

Ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-pligt

Energnist Esbjerg, Måde Industrivej 35, 6705 Esbjerg Ø har søgt om miljøgodkendelse til forbrænding af farligt affald samt forøgede mængder affald med henblik på fuld udnyttelse af ovnenes kapacitet på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) ved forbrænding af forøgede mængder affald samt tilsætning af farligt affald . I VVM-redegørelsen vil konsekvenser af etablering af røggaskondensering ligeledes blive belyst.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg Energnist Esbjerg
- Anmeldelse Energnist Esbjerg
- Afgørelse om VVM-pligt Energnist Esbjerg

Offentliggørelse og frist for idéer og forslag

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet, kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 14. august 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1274-00114 på henvendelsen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.