Meddelelse af påbud til I/S Hedeland

19-06-2015

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om afgrænsende undersøgelse af phenoxysyrer forureningen og vurdering af kildestyrken af den konstaterede forurening ved Hedeland Deponi beliggende Roskildevej 87, 4030 Tune. Påbuddet er givet til ejeren af deponiet I/S KARA/NOVEREN.

Klage skal være modtaget senest den 17. juli 2015.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til I/S Hedeland deponi beliggende Roskildevej 87, 4030 Tune.

Med påbuddet skal I/S Hedeland fortage afgrænsende undersøgelse af den konstaterede jord- og grundvandsforureningen af phenoxysyrer, og med baggrund i undersøgelses-resultaterne skal I/S Hedeland udarbejde en risikovurdering af phenoxysyrer forureningens påvirkning af grundvandskvaliteten, samt udarbejde forslag til hvordan forureningen tænkes fjernet.

- L æs påbuddet fra virksomheden I/S Hedeland

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af:

  •          virksomheden
  •          enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  •          kommunalbestyrelsen
  •          Sundhedsstyrelsen
  •          landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  •          lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 17. juli 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.