DuPont: Udstedelse af miljøgodkendelse og VVM-tilladelse

11-06-2015

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for DuPont, Tårnvej 25, Grindsted. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet DuPont miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til anmeldte ændringer og udvidelser af produktionen.
Klage skal være modtaget senest den 9. juli 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at de anmeldte ændringer og udvidelser på virksomheden DuPont, Tårnvej 25, Grindsted vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø indenfor for rammerne af VVM-redegørelsen og på de nærmere angivne vilkår i miljøgodkendelsen og betingelserne i VVM-tilladelsen.

Miljøstyrelsen har her lagt vægt på, at den øgede belastning, der vil ske fra DuPont efter gennemførelse af de anmeldte ændringer og udvidelser, vil være begrænset. Det er vurderet, at ændringer og udvidelser ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV i alle livsstadier.

Endvidere overholder DuPont anbefalingerne i referencedokumenterne for Organisk finkemikalier og Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer.

Miljøstyrelsen har givet DuPont miljøgodkendelse til udvidelse af ascorbylpalmitat produktionen, udvidelse af dimodanproduktionen og etablering af ny produktion af Divalproex samt ændring af støjvilkår og vilkår om basistilstandsrapport.

- Miljøgodkendelse DuPont
- VVM-tilladelse DuPont
- Sammenfattende redegørelse DuPont
- Ikke-teknisk resumé DuPont
- VVM-redegørelse DuPont
- Bilag til VVM-redegørelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. juli 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).