Østkraft Produktion A/S Rønne: Påbud

09-06-2015

Miljøstyrelsen har givet Østkraft, Skansevej 2, 3700 Rønne, påbud om ændring af vilkår i værkets miljøgodkendelse af 19. december 2013, herunder især en stramning af emissionsgrænseværdien for NOx ved fyring med kul og biomasse. Klage skal være modtaget senest den 7. juli 2015.

Miljøstyrelsen har givet Østkraft, Skansevej 2, 3700 Rønne, påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelsen af 19. december 2013. Ændringen indebærer bl.a. en stramning af emissions­grænseværdien for NOx ved fyring med kul og biomasse samt en ændring af reglerne for, hvornår grænseværdierne anses for overholdt.

Påbuddet træder i kraft den 1. januar 2016.

- læs afgørelse for Østkraft om ændring af vilkår i godkendelse af 19. december 2013

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. juli 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).