Nomi4S I/S, Kåstrup: Klassificering og afgørelse om ingen godkendelsespligt eller VVM-pligt

08-06-2015

Miljøstyrelsen har på NOMI4S I/S, Kåstrup deponeringsanlæg, Kåstrupvej 20, Spøttrup klassificeret deponeringsenhederne 7 og 8 som værende ikke-kystnære enheder for blandet affald. Klassificeringen kræver ikke særskilt miljøgodkendelse og vurderes at ligge inden for eksisterende VVM for anlægget. Klage skal være modtaget senest den 6. juli 2015.

Anlægsklassificering og afgørelse om ingen godkendelsespligt eller VVM-pligt

Miljøstyrelsen har på NOMI4S I/S, Kåstrup deponeringsanlæg, Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup klassificeret deponeringsenhederne 7 og 8 som værende ikke-kystnære enheder for blandet affald. Klassificeringen kræver ikke særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at ændringen ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da den rummes indenfor eksisterende VVM for anlægget, jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1184 af 6. november 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1.

- læs afgørelse for Kåstrup Losseplads

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Anlægsklassificering og afgørelse om ingen godkendelsespligt

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet overafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58 go 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 6. juli 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).