H.C. Ørsted Værket: Dispensation efter reglen for fjernvarmeanlæg i bekendtgørelse om store fyringsanlæg

02-06-2015

Miljøstyrelsen har givet Blok 7 på H.C. Ørsted Værket, Tømmergravsgade 4, København SV, dispensation fra overholdelse af den normale grænseværdi for udsendelse af NOx til luften i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2022.
Klagefrist over dispensationen: Den 30. juni 2015.

Miljøstyrelsen har givet Blok 7 på H.C. Ørsted Værket, Tømmergravsgade 4, 2450 København SV, dispensation fra overholdelse af den normale grænseværdi for udsendelse af NOx til luften. Dispensationen er givet efter reglen for fjernvarmeanlæg i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg og gælder i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2022.

  - læs afgørelse om dispensation for Blok 7 på H.C. Ørsted Værket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 30. juni 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).