AV Miljø, Avedøre Deponi: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

21-07-2015

Miljøstyrelsen har givet AV Miljø miljøgodkendelse uden VVM-pligt til et forsøgsprojekt med Landfill Mining på Avedøre Deponi, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.
Klage skal være modtaget senest den 18. august 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre miljøgodkendelse til et forsøgsprojekt med Landfill Mining: Dette indebærer prøveopgravning og sortering af ca.  5.000tonblandetaffalddeponeretpåcelle2.1.2.2påvirksomhedens deponeringsanlægAvedøreDeponibeliggendepåAvedøreholmen 97,2650Hvidovre.

-læs miljøgodkendelsen for AV Miljø

IngenVVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutningom, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger miljøet (VVM-redegørelse) for forsøgsprojektet om Landfill Mining Avedøre Deponi, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.

- Læs afgørelse om ingen VVM-pligt og VVM-screeningsnotat for AV Miljø

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrigeoplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. august 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).